Virtual Linux Small

Akár
1.95€
havonta + 5.00 Beállítási díj
 • CPU 1 Vcores
 • Ram 1GB
 • Festplatte 10GB SSD

Trafficflatrate
100 mbit Anbindung
1x Ipv6
1x Ipv4

Virtual Linux Enterprise

Akár
29.95€
havonta
 • vCPU 16
 • Arbeitsspeicher 64GB
 • SSD Festplatte 1.5TB
 • Anbindung 1GB /s
 • Traffic inklusive Flatrate

Virtual Linux Advance

Akár
16.95€
havonta
 • vCPU 8
 • Arbeitsspeicher 32GB
 • SSD Festplatte 1 TB
 • Anbindung 1GB /s
 • Traffic inklusive Flatrate

Virtual Linux Perfomance

Akár
9.95€
havonta
 • vCPU 6
 • Arbeitsspeicher 16GB
 • SSD Festplatte 400 GB
 • Anbindung 1GB /s
 • Traffic inklusive Flatrate

Virtual Linux Pro

Akár
5.95€
havonta
 • vCPU 4
 • Arbeitsspeicher 8GB
 • SSD Festplatte 200 GB
 • Anbindung 1GB /s
 • Traffic inklusive Flatrate

Virtual Linux Basic

Akár
4.95€
havonta
 • vCPU 2
 • Arbeitsspeicher 4GB
 • SSD Festplatte 100 GB
 • Anbindung 1GB /s
 • Traffic inklusive Flatrate

Virtual Windows Start

9.95€
havonta

2 vCPU
8GB Arbeitsspeicher
100 GB SSD Festplatte
1GB /s Anbindung
Flatrate Traffic inklusive

Virtual Windows Basic

19.95€
havonta

8 vCPU
8GB Arbeitsspeicher
200 GB SSD Festplatte
1GB /s Anbindung
Flatrate Traffic inklusive

Virtual Windows Pro

25.95€
havonta

8 vCPU
16GB Arbeitsspeicher
200 GB SSD Festplatte
1GB /s Anbindung
Flatrate Traffic inklusive

Virtual Windows Perfomance

39.95€
havonta

12 vCPU
32GB Arbeitsspeicher
500 GB SSD Festplatte
1GB /s Anbindung
Flatrate Traffic inklusive