Housing

1 HE
10 HE
TOWER Housing
20 HE
42 HE
MICRO-TOWER
MIDI-TOWER
9 TOWER
45 TOWER
2 HE
5 HE
47 HE
Tower-Ebene (9 TOWER)
Tower Regal (45 TOWER)